Προσωπικά δεδομένα

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα

των επισκεπτών/χρηστών/μελών που συλλέγει ο δικτυακός τόπος the-nps.gr, κατά τη διάρκεια

επίσκεψης των σελίδων του. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής,

επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών από το the-nps.gr

προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη

σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών του the-nps.gr και οποιoνδήποτε υπηρεσιών που

δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του the-nps.gr.


Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,

συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το the-nps.gr δεν ευθύνεται για

οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σ ελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και

περιεχομένων του the-nps.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση

των όρων του παρόντος.Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων


Το the-nps.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του

Κατά την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στο the-nps.gr οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής :

Όνομα, Επίθετο, Χώρα, Γεωγραφικό Διαμέρισμα, Ημερομηνία Γέννησης,

Φύλο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Αριθμός τηλεφώνου. Το the-nps.gr χρησιμοποιεί

τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών για τους εξής λόγους :


Tην ενημερωτική υποστήριξη των πελατών/χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους

προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις την ικανοποίηση των εκάστοτε

απαιτήσεων των πελατών/χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του

the-nps.gr την ενημέρωση τους σχετικά με νέα έργα της εταιρίαςΔημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων


Το the-nps.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο

δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του the-nps.gr

σε κανένα τρίτο φορέα. Το the-nps.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των

επισκεπτών/χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν :


Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.

Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται

με το the-nps.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των

χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το the-nps.gr έχουν το δικαίωμα

να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του the-nps.gr καταθέτουν σε αυτό

μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το the-nps.gr.

Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές